kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Rejestry

Rejestry

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o
sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych
w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005 roku (Dz.U.2005.205.1692), dane zgromadzone w rejestrach
publicznych, prowadzone przez Publiczną Szkołę Podstawową w Długowoli udostępnia się podmiotom publicznym oraz
podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania
określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie
określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu
udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich
udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych
lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały
uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

W Publicznej Szkole Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego prowadzi się następujące rejestry i ewidencje:
1. Ewidencja akt osobowych.
2. Księga ewidencji dzieci.
3. Księga uczniów.
4. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych.
5. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
6. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
7. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej.
8. Księga inwentarzowa.
9. Księga zastępstw.
10. Rejestr wydanych kart rowerowych.
11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
12. Rejestr delegacji.

 

Opublikowane przez: PSPSZ - Imię PSPSZ - Nazwisko | Autor: Anita Wróbel | Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:04:24.
Data wprowadzenia: 2015-12-04 13:04:24
Autor: Anita Wróbel
Opublikowane przez: PSPSZ - Imię PSPSZ - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu