kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Ogłoszenia

Ogłoszenia

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ogłasza
nabór na stanowisko pracy Informatyk w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Lipsku (wymiar czasu pracy ½ etatu od 1 lipca
2018 r.)
 1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) wykształcenie średnie o specjalności informatycznej lub wyższe i 4 letni staż na stanowisku informatyka,
  5) umiejętność instalacji, konfiguracji i zarządzania systemami informatycznymi (stacje robocze i sieć komputerowa) biegła znajomość zagadnień w zakresie technologii informatycznej oraz architektury komputerów,
  6) znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi,
  7) znajomość problematyki administrowania systemami i sieciami informatycznymi oraz bezpieczeństwa informatycznego,
  8) sprawna obsługa sprzętu komputerowego, programów komputerowych oraz systemów ochrony antywirusowej,
  9) umiejętność obsługi i konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych,
 2. Wymagania dodatkowe:
  1) umiejętność pracy w zespole
  2) umiejętność organizowania pracy własnej
  3) bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych
  4) bardzo dobra znajomość programów biurowych
  5) odpowiedzialność i rzetelność
  6) komunikatywność
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Administrowanie systemami informatycznymi: Pomost, Księgowość budżetowa, Kadry i płace, Środki trwałe, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze, Emp@tia, e-Puap, Cas, SEPI
  2) Zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych,
  3) Nadzór i uczestnictwo w pracach związanych z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej,
  4) Dokonywanie napraw bieżących oraz usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
  5) Prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych
  6) Sprawowanie nadzoru nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwością zabezpieczenia danych gromadzonych w ośrodku przed utratą i dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.)
  7) Administrowanie strona www MGOPS oraz BIP
 4. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) cv z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem, zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje
  4) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  5)własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów;
  1) wymagane dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 25 czerwca 2018 r. w pok. Nr 3 (decyduje data wpływu) pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku ul.1 Maja 2
  2) sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem „ Nabór na stanowisko informatyka”,
  3) dokumenty, które wpłyną do M-GOPS w Lipsku po terminie lub nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze nie przkroczył 6%.
 7. Informacje dodatkowe:
  1) kontakt telefoniczny w sprawie naboru pod nr 48 37 80 182 e-mail: ops@lipsko.eu. />2) nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora M-GOPS w Lipsku.
  3) kandydaci spełniający wymogi  formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
  4) informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.

Lipsko, dn.12.06.2018 r.

 

Opublikowane przez: Michał Lichota | Autor: Barbara Rutkowska - Dyrektor MGOPS w Lipsku | Data wprowadzenia: 2018-06-14 11:03:35 | Data modyfikacji: 2018-06-14 11:08:49.
Informacja o wyniku postępowania na zakup serwera

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że w wyniku postępowania na zakup serwera wyłoniono firmę:

inFUS Katarzyna Fuśnik
10-268 Olsztyn
ul. Sienkiewicza 7A/4

Uzasadnienie:
Spośród nadesłanych ofert w/w firma uzyskała największą ilość punktów liczonych w oparciu o wyznaczone kryterium oceny ofert.

 

Opublikowane przez: Michał Lichota | Autor: Dyrektor MGOPS Lipsko - Barbara Rutkowska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 08:16:31 | Data modyfikacji: 2018-06-14 11:08:49.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Lipsku kieruje zapytanie ofertowe dotyczące
zakupu serwera.

MGOPS.26.05.2017

Lipsko, dn. 26.05.2017 r.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu serwera.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera

1. Minimalne wymagania dotyczące elementów wchodzących w skład serwera:
1) Szyny mocujące (RACK) w komplecie
2) Typ obudowy serwera: Rack (1U)
3) Typ zainstalowanego procesora: Intel Xeon /Quad – Core /
4) Kod procesora: E3-1220v5
5) Częstotliwość procesora: 3 GHz
6) Ilość zainstalowanych dysków: 2 szt.
7) Maksymalna ilość dysków: 4 szt.
8) Pojemność zainstalowanego dysku: 2x1TB
9) Typ zainstalowanego dysku: SATA III
10) Zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA
11) Sterownik macierzy: SW RAID 0/1/10
12) Pojemność zainstalowanej pamięci: 16 GB
13) Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR4
14) Elementy Hot – Swap: Dyski twarde, Wentylatory, Zasilacze
15) Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD-RW Super Multi Slim


2. Dodatkowo:
1. Gwarancja 5 lat, Serwis w dni robocze
2. Pozostawienie uszkodzonych nośników danych u klienta

3. Wymagane dokumenty:

1. Oferta zawierająca cenę serwera o w/w parametrach ( wraz z gwarancją serwisu i pozostawienia uszkodzonych nośników danych).
2. Podpisany wzór umowy.

Ofertę należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku (liczy się termin wpływu), do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz.9:00 na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 27-300 Lipsko ul. 1 Maja 2, pok.nr 3

Kryterium badania ofert:
1. Cena – 100%
Punkty przyznawane dla kryterium cena zostaną obliczone z zależności:

Ocena punktowa= najkorzystniejsza wartość kryterium x 100
wartość kryterium oferty badanej

 

 

Z poważaniem:
Barbara Rutkowska

W przypadku pytań proszę o kontakt z informatykiem Ośrodka tel.48 3780182 wew.20

 

31.05.2017 - zmiana załącznika ze względu na błąd. Pozostałe informacje bez zmian.

 Umowa Serwer_w.pdf

Opublikowane przez: Michał Lichota | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:36:55 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:53:43.
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowe na
zakup serwera

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku unieważnia zapytanie ofertowe w sprawie zakupu serwera.

Uzasadnienie unieważnienia:
W postępowaniu wpłynęły cztery oferty , których proponowane ceny nie mieszczą się w granicach kwot określonych w planie finansowym na realizację zadania.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

L.p. Nazwa i adres wykonawcy Cena w zł
1. Komputronik Biznes Sp. z o. o
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań
6.102,03
2. E-TECH s.c.-M.Duda, P. Kapusta
ul.Tuwima 95A
90-031 Łódź
6.762,54
3. SOFTCOMTECH
Wytrzyszczka 60
32-860 Czchów
8.743,11
4. Bladecom Spółka z o. o
ul. Południowa 9
26-606 Radom
10.468,32

 

 

 

Opublikowane przez: Michał Lichota | Autor: Dyrektor MGOPS Lipsko - Barbara Rutkowska | Data wprowadzenia: 2017-05-25 13:41:36 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:53:43.
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu serwera

Lipsko, dn. 10.05.2017 r.

MGOPS.26.04.2017

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu serwera.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera

1. Minimalne wymagania dotyczące elementów wchodzących w skład serwera:
1) Szyny mocujące (RACK) w komplecie
2) Typ obudowy serwera: Rack (1U)
3) Typ zainstalowanego procesora: Intel Xeon /Quad – Core /
4) Kod procesora: E3-1220v5
5) Częstotliwość procesora: 3 GHz
6) Ilość zainstalowanych dysków: 2 szt.
7) Maksymalna ilość dysków: 4 szt.
8) Pojemność zainstalowanego dysku: 2x1TB
9) Typ zainstalowanego dysku: SATA III
10) Zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA
11) Sterownik macierzy: SW RAID 0/1/10
12) Pojemność zainstalowanej pamięci: 16 GB
13) Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR4
14) Elementy Hot – Swap: Dyski twarde, Wentylatory, Zasilacze
15) Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD-RW Super Multi Slim


2. Dodatkowo:
1. Gwarancja 5 lat, Serwis w dni robocze
2. Pozostawienie uszkodzonych nośników danych u klienta

3. Wymagane dokumenty:

1. Oferta zawierająca cenę serwera o w/w parametrach ( wraz z gwarancją serwisu i pozostawienia uszkodzonych nośników danych).
2. Podpisany wzór umowy.

Ofertę należy złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku (liczy się termin wpływu), do dnia 24 maja 2017 r. do godz.10:00 na adres Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 27-300 Lipsko ul. 1 Maja 2, pok.nr 3

Kryterium badania ofert:
1. Cena – 100%
Punkty przyznawane dla kryterium cena zostaną obliczone z zależności:

Ocena punktowa= najkorzystniejsza wartość kryterium x 100
wartość kryterium oferty badanej

 

Z poważaniem:
Barbara Rutkowska

W przypadku pytań proszę o kontakt z informatykiem Ośrodka tel.48 3780182 wew.20

 Umowa Serwer.pdf

Opublikowane przez: Michał Lichota | Data wprowadzenia: 2017-05-11 12:59:33 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:53:43.
Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia na dostawę
materiałów i pomocy biurowych.

W wyniku weryfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonał następujących zmian:

1. Pozycja 47 :
Było: toner do drukarki OKI C531DN czarny
Jest: toner do drukarki OKI C 531 DN BLACK wydajność min. 5000 - szt. 2,

2. Pozycja 48:
Było: Q6001A wydajność min.2500 - szt. 2
Jest: toner do drukarki OKI C 531 DN CYAN wydajność min. 5000 - szt. 2,

3. Pozycja 49:
Było: Q6002A wydajność min.2500 - szt. 2
Jest: toner do drukarki OKI C 531 DN MAGENTA wydajność min. 5000 - szt. 2,

4. Pozycja 50:
Było: Q6003A wydajność min.2500 - szt. 2
Jest: toner do drukarki OKI C 531 DN YELLOW wydajność min. 5000 - szt. 2,

5. Pozycja 51:
Było: Q6000A wydajność min.2500 - szt. 2
Jest: toner ksero – nashua 42 DSM 615/618/620 - szt. 2

6. Pozycja 52:
Było: Q6002A wydajność min.2500 - szt. 2
Jest: toner SAMSUNG – ML 1660 - szt. 2,

7. Pozycja 53:
Było: Q6003A wydajność min.2500 - szt. 2
Jest: brak pozycji,

8. Pozycja 55:
Było: toner ksero – nashua 42 DSM 615/618/620 - szt. 2
Jest: brak pozycji,

9. Pozycja 56:
Było: toner SAMSUNG-ML 1660 - szt. 2
Jest: brak pozycji,

W związku z powyższym zamawiający zwraca się z prośbą o składanie ofert zawierających uaktualniony opis przedmiotu zamówienia.

 

 uaktualniony Opis przedmiotu zamówienia.docx

Opublikowane przez: Michał Lichota | Autor: Justyna Piwnik | Data wprowadzenia: 2016-05-24 10:35:17 | Data modyfikacji: 2017-05-31 10:53:43.
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i
pomocy biurowych

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8
ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113 poz. 759
z 2010 r., z póź. zm.).ZAMAWIAJĄCY:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko

kieruje zapytanie ofertowe na dostawę materiałów i pomocy biurowych.

 

1.Opis przedmiotu zamówienia: Wykaz przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 Zapytania.

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2016r. do godziny 15.30 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku pokój nr.3 lub na maila ops@lipsko.eu

4. Zamawiający dokona weryfikacji ofert w dniu 31.05.2016 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego.

5. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

6.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od realizacji zamówienia, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

7. Kryterium wyboru oferty: Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

8. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48/ 37 80 182 lub 48/37 80 125 -Osoba prowadząca sprawę- Justyna Piwnik.

 

 wykaz przedmiotu zam..pdf

Opublikowane przez: Michał Lichota | Data wprowadzenia: 2016-05-13 10:41:54 | Data modyfikacji: 2016-05-13 10:48:12.
Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Komisji
Rekrutacyjnej z dnia 15.04.2016 na stanowisko
urzędnicze: Główny księgowy w Miejsko Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.

Protokół Nr 1/2016


Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 15.04.2016 na stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku.


Komisja w składzie:

1. Mariola Szymczyk – Z- ca Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko – Przewodniczący
2. Renata Pikus – Starszy inspektor w MGOPS w Lipsku – Sekretarz
3. Barbara Rutkowska – Z– ca Dyrektora MGOPS w Lipsku – Członek
4. Anna Woźniak – Skarbnik Miasta i Gminy Lipsko – Członek
5. Barbara Więcław – Starszy pracownik socjalny MGOPS w Lipsku – Członek
6. Monika Kwiatkowska – Referent ds. księgowości w MGOPS w Lipsku– Członek


W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy, aplikację złożyło 4 kandydatów.

Komisja po przeprowadzeniu wstępnej selekcji kandydatów i analizie dokumentów aplikacyjnych, której celem było porównanie danych zawartych w aplikacjach z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu, Komisja nie wybrała żadnego kandydata spełniającego kryteria określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Głównego księgowego w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, ponieważ żaden z kandydatów nie spełnił wymogów formalnych.

 

Opublikowane przez: Michał Lichota | Data wprowadzenia: 2016-04-19 07:53:46 | Data modyfikacji: 2016-04-19 07:54:04.
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lipsku Ogłasza nabór na stanowisko
urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Lipsku.

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy
2. Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe
i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości lub
- wykształcenie średnie; ukończona policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości lub
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
- znajomość przepisów o finansach publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, finansach ośrodków pomocy społecznej,
- obywatelstwo polskie
- umiejętność redagowania pism, biegła obsługa komputera, praca w zespole.
Wymagania dodatkowe:
- mile widziane doświadczenie w pracy księgowego w pomocy społecznej.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- bieżące księgowanie dochodów i wydatków,
- prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
- opracowywanie projektu budżetu, sprawozdań, bilansów z realizacji świadczeń
prowadzonych przez ośrodek,
- prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków, nadzorowanie całokształtu
prac z zakresu księgowości,obsługa ZFŚS itp.
4. Wymagane dokumenty:
- CV
- list motywacyjny
- dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie ( kserokopie)
- dokumenty poświadczające wymagany staż pracy
- kopie świadectw pracy
- oświadczenie kandydata o niekaralności
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym
w ogłoszeniu stanowisku
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w pokoju nr 5 w terminie do 14 kwietnia 2016 roku do godz. 10.00
w zamkniętych kopertach z adnotacją: „ Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny księgowy w MGOPS w Lipsku”
Dokumenty, które wpłyną do ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z-ca Dyrektora
MGOPS w Lipsku
Barbara Rutkowska

 

Opublikowane przez: Michał Lichota | Autor: Barbara Rutkowska | Data wprowadzenia: 2016-03-31 22:13:23 | Data modyfikacji: 2016-04-19 07:54:04.
Data wprowadzenia: 2016-03-31 22:13:23
Autor: Barbara Rutkowska
Opublikowane przez: Michał Lichota
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu