kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne są to ustawy i rozporządzenia regulujące pracę Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej. Głównymi są:


- ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty


- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela


- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (tekst jednolity)


- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231) (tekst ujednolicony)


- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)


- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


- rozporządzenie MEN1) z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)


- rozporządzenie MEN1) z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 

Opublikowane przez: PKK - Imię PKK - Nazwisko | Autor: Aneta Wróblewska | Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:52:44.

Zobacz:
 statut .  status .  regulamin . 
Data wprowadzenia: 2015-12-10 12:52:44
Autor: Aneta Wróblewska
Opublikowane przez: PKK - Imię PKK - Nazwisko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu