kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta i Gminy Lipsko: lipsko.eu
 > Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu
komputerowego do szkolnej pracowni komputerowej

Lipsko, dnia 19.08.2015 r.

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm./

I. Zamawiający: Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego, 27-300 Lipsko, ul. Zwoleńska 16 A, tel./fax (048)3781072, e-mail: pglipsko@wp.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
Dostawę sprzętu komputerowego do wyposażenia szkolnej pracowni komputerowej.

II. Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, podłączenie, instalacja i konfiguracja fabrycznie nowego sprzętu komputerowego do Publicznego Gimnazjum w Lipsku, według poniższej specyfikacji:


Komputer uczniowski - 14 szt. – minimalne wymagania:
• Monitor: 19" matryca TFT bez głośników o rozdzielczości 1920/1080 kąt widzenia 160-170 stopni
• Microsoft Windows 8.0 PRO x64
• Procesor i3-4150 3.5 GHz
• Pamięć RAM DDR3 4GB (z możliwością rozbudowy)
• Dysk Twardy 500 GB 7200 RPM
• VGA/DVI/HDMI
• 6xUSB
• Karta sieciowa RJ45
• DVD-RW
• Klawiatura USB
• Mysz USB
• SWITCH 24 Port x 1Gb, 19" zarządzany - gwarancja 36 miesięcy - 1 szt.
• Słuchawki z mikrofonem – standard - 14 szt.
• Kamera internetowa - 14 szt.
• Gwarancja na komputer uczniowski z monitorem 3 lata

LAPTOP-1 szt. Komputer dla nauczyciela – minimalne wymagania:
• Microsoft Windows 8.0 PRO x64
• Matryca 15,6 cala
• Procesor i3
• Dysk Twardy 500 GB 7200 RPM
• DVD-RW
• Karta graficzna HD
• Karta sieciowa RJ45
• Karta sieciowa WiFi
• 3xUSB
• Pamięć RAM DDR3 6GB (z możliwością rozbudowy)
• Kamera internetowa
• Gwarancja na laptop - 24 miesiące
• Głośniki zewnętrzne – Moc RMS zestawu min 12W, zasilane 220-240V - 1 szt.
• Gwarancja na głośniki - 24 miesiące

Oprogramowanie
• Microsoft Office 2013 STD wersja edukacyjna na 15 stanowisk

Warunki gwarancji:
• Komputer uczniowski z monitorem – 36 miesięcy gwarancji
• Laptop – 24 miesiące gwarancji
• Głośniki – 24 miesiące gwarancji

2. Termin realizacji zamówienia – 21 dni od podpisania umowy.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.


III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego.
2) Zestawienie parametrów oferowanych urządzeń – wg załączonego wzoru.


IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.


V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach 7:30-14:30


VI. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gimnazjum w Lipsku, ul. Zwoleńska 16A (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dostawę sprzętu komputerowego do wyposażenia szkolnej pracowni komputerowej”. NIE OTWIERAĆ PRZED 25.08.2015 r., godz. 14:00. w terminie do dnia 25.08.2015 do godz. 14:00.


VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Kryteria oceny ofert – cena 100 %


IX. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia..
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zestawienie parametrów

 

Opublikowane przez: Magdalena Cieślak | Autor: Magdalena Cieślak. Dyrektor Gimnazjum im K.K. Baczyńskiego w Lipsku | Data wprowadzenia: 2015-08-19 11:45:33 | Data modyfikacji: 2015-08-19 12:44:52.
Data wprowadzenia: 2015-08-19 11:45:33
Data modyfikacji: 2015-08-19 12:44:52
Autor: Magdalena Cieślak. Dyrektor Gimnazjum im K.K. Baczyńskiego w Lipsku
Opublikowane przez: Magdalena Cieślak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. 1 Maja 2
27-300 Lipsko
Burmistrz Miasta i Gminy
Jacek Wielorański
Kontakt:
Tel: (048) 37 80 048
Fax: (048) 37 80 175
e-mail: umig@lipsko.eu